November 27, 2022

Download Dominion Mandate Part One Koinonia with Apostle Joshua Selman Nimmak